Logo RSS
وبلاگ آموزشی گروه مدیران متوسطه بن رود

گروه مدیران متوسطه بن رود

سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹
 اسلامي و مطابق مقررات اداري زير نظر اداره آموزش و پرورش محل مسؤليت نام دارد و وظايف وي بشرح ذيل مي باشد:
 • الف:وظايف پرورشي آموزشي
 • اهتمام  در بوجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده منطبق با موازين و معيارهاي  اسلامي        بطوري كه زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فكري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.
 • سعي در تزكيه و الگو سازي خويش و اسوه شدن براي دانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام و اصل ولايت فقيه.
 • نظارت بر تشكيل و فعاليتهاي انجمن اسلامي و ساير مجامع دانش آموزي در دبيرستان وسعي  در پر بار نمودن آن.
 • نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار دانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام ، بخصوص در مورد پوشش اسلامي خواهران دانش آموز.
 • تقويت روح وحدت اسلامي از طريق حركت در خط امام(ره)(ولايت فقيه) در بين دانش آموزان و دبيران و كاركنان دبيرستان و اتخاذ تصميمات مقتضي بمنظور جلوگيري از هرگونه تفرقه و گروه گرائي.
 • سعي در ايجاد ارتباط اسلامي بين دانش آموزان، دبيران و كاركنان دبيرستان به نحوي كه اخلاق و رفتار اسلامي در بين آنها رواج يابد .
 • نظارت بر برگزاري مراسم صبحگاهي و انجام نماز جماعت ظهر و عصر به صورتي كه اين فرايض زمينه حركت واقعي بسوي الله را فراهم نموده و انگيزه واقعي براي اين عمل به خوبيهاو ترك همه بديها باشد.
 • سعي در شناخت عوامل انگيزه هاي سوق دهنده دانش آموزان به سوي رفتار  و كوشش براي رفع اين عوامل و جايگزيني آنها با رفتار شايسته از طريق همياري و كمك اولياء و مربيان.
 • نظارت بر فعاليتهاي پرورشي و امور فوق برنامه دبيرستان و كوشش در پر بار نمودن اين فعاليتها بر اساس دستور العمل هاي صادره از سوي وزارت آموزش و پرورش.
 • اقدام لازم در زمينه تشكيل انجمن اولياء و مربيان دبيرستان و كوشش در جلب مشاركت اولياء دانش آموزان بر طبق اساسنامه  مصوب در انجام امور واحد آموزشي و تشكيل جلسات آن بطور مرتب بر اساس دستور العمل  هاي صادره از طرف انجمن اولياء و مربيان.
 • نظارت و همكاري در تنظيم برنامه هفتگي كلاسها بر اساس برنامه مصوب وزارت آموزش و پرورش و ارسال رونوشت آن به اداره آموزش و پرورش متبوع.
 • تشكيل گروهاي آموزشي در دبيرستان و همكاري لازم با رابط هر گروه.
 • اقدام در تشكيل شوراي دبيران و جلسات لازم با كاركنان اداري به منظور هر چه بيشتر فعال نمودن برنامه هاي آموزشي دبيرستان و رفع مشكلات اجتماعي  و فعال نمودن ستادهاي تربيتي دبيرستان.
 • نظارت و مراقبت در انجام امتحانات دانش آموزان و ثبت صحيح  و بموقع نمرات در دفاتر مربوط بطوري كه حداكثر قبل از آغاز امتحانات هر نوبت دفاتر مسدود گردد.

   مطلع ساختن دانش آموزان و اولياء آنان از وضعيت تحصيلي فرزندانشان بر اساس ارزشيابي انجام شده.

  • نظارت بر چگونگي فعاليتهاي مشاورين و امور مربوط به مشاوره و هدايت تحصيلي  و شغلي دانش آموزان بر اساس آئين نامه هاي مصوب.
  • كوشش در اجراي فعاليتهاي مربوط به امور جوانان هلال احمر در دبيرستان.
  • انجام اقدامات لازم به منظور معرفي دانش آموزان به امتحانات نهائي .
  • نظارت بر كار مربيان آموزشي در دبيرستان و مطالعه و بررسي گزارشهاي آنها و آشنائي با محيط  كارگاههائيكه دانش آموزان در آنها مشغول بكار مي شوند بطرق متقضي جهت رفع تنگناهاي موجود.
  • نظارت بر عملكرد دانش آموزان شاخه كار و دانش.
  • نظارت بر حضور و غياب دانش آموزان و تماس با اولياء آنها جهت تشخيص و علت غيبت آنها.
  • نظارت بر كار كتابخانه دبيرستان و اقدام به جمع آوري كتب از منابع مختلف جهت توسعه كتابخانه دبيرستان.
  • ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده از امكانات دبيرستان به منظور ارزشيابي دانش آموزان و اتخاذ روشهاي مؤثر براي بهبود كار.
  • نظارت بر انجام بازديدهاي علمي واردوهاي پرورشي براي دانش آموزان با موافقت كتبي اداره آموزش و پرورش محل و اولياء آنان.
  • شركت در دوره هاي كار آموزي ، گردهمائي و جلسات پرورشي و آموزشي شوراي رؤساي دبيرستانها كه از طرف اداره آموزش و پرورش محل ابلاغ مي شود.نظارت بر پيشرفت امور آموزشي و تبادل نظر معلمان مربوط در اين زمينه.
  • كمك گرفتن از دانش آموزان در امور بهداشتي و انتظامي و كارهاي فوق برنامه.
  • برسي و شناسائي آن دسته از دبيران و مربيان كه نيازمند دوره باز آموزي،كار آموزي و تشويق و ترغيب آنان به شركت در كلاسهاي مذكور با هماهنگي اداره متبوع
  • ب:اداره و مالي

  ·   ورود به دبيرستان قبل از آغاز كار روزانه دبيرستان و خروج از آن بعد از خروج تمام دانش آموزان جز در موارد استثنائي.

  ·      سعي در شناخت افراد مستعد كم بضاعت و ترتيب كمك به آنها بطور پنهان در حد امكان.

  ·   فراهم نمودن زمينه اجرائي بخشنامه ها و دستور العمل و آئين نامه ها ئيكه از طريق اداره آموزش و پرورش محل به دبيرستان ارسال مي گردد.

  ·      نظارت بر حسن عملكرد كاركنان اداري و آموزشي دبيرستان.

  ·      همكاري با بازرسان اعزامي و دادن اطلاعات و توضيحات لازم به آنان.

  ·      ايجاد هماهنگي و تقسيم كار بين معاونين دبيرستان در زمينه شغل مورد تصدي آنان.

  ·   پيش بيني و اقدام لازم و مؤثر در جهت حفظ بهداشت دبيرستان،دبيران،دانش آموزان و معرفي آنان به مراكز بهداشت در صورت لزوم.

  ·      نظارت بر ثبت نام دانش آموزان طبق مقررات و ضوابط موجود.

  ·      نظارت بر صدور گواهينامه هاي موقت و كارنامه هاي دانش آموزان.

  ·   آشنا كردن دبيران با آئين نامه ها  و دستور العمل و بخشنامه ها و ساير مقررات مربوط به وظايف آنان به نحو مقتضي.

  ·      ايجاد صندوق پيشنهادات و انتقادات و رسيدگي به نامه هاي ارسالي.

  ·   رسيدگي به گزارش معاون دبيرستان در مورد ساعات غيبت كاركنان و بررسي علل غيبت آنان و گزارش به اداره آموزش و پرورش متبوع.

  ·      نظارت بر تحويل ليستهاي نمرات درسي به دبيران جهت درج نمرات مستمر و پاياني هرنوبت .

  ·      نظارت بر فعاليت تعاوني دبيرستان و نحوه هزينه و ثبت در آمدهاي تعاوني.

  ·   فراهم نمودن تمهيدات لازم براي امتحانات بنحويكه مدت يك هفته نتايج استخراج و مسائل انتخاب واحد بپايان برسد.

  ·      داير نگهداشتن دبيرستان در ايام تعطيلات تابستاني طبق مقررات و دستور العمل هاي صادره از وزارت آموزش و پرورش.

  ·      اقدام و مراقبت در صدور،تمديد، ابطال و بايگاني كارت تحصيلي دانش آموزان.

  ·   رسيدگي به گزارش ترك تحصيل دانش آموزان مشمول خدمت وظيفه عمومي و اقدام به ارسال آن به ادارات و مراجع ذيربط.

  ·      اقدام به ثبت علت ترك تحصيل دانش آموزان.

  ·   نظارت مستقيم بر امور مالي و اموال دبيرستان به منظور ثبت بموقع و صحيح كليه اموال دولتي در دفاتر مخصوص و ارسال بموقع گزارشهاي مالي و ليستهاي حقوقي به اداره آموزش و پرورش متبوع.

  ·   تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش متبوع به منظور رفع مشكلات احتمالي كليه همكاران دبيرستان و كوشش در زمينه رفع گرفتاريهاي آنان در حد امكان .

  ·      پاسخگويي به سؤالات اولياي دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوط .

  ·   تشكيل جلسات گروهي در اوايل سال تحصيلي با اولياء دانش آموزان و توجيه آنان در رابطه با مسائل آموزش متوسطه .

  ·   اقدام به موقع براي تكميل كادر آموزشي و اداري و پرورشي خدماتي بر اساس ضوابط و درجه بندي و مقررات مربوط قبل از آغاز سال تحصيلي .

  ·      اجراي كليه آئين نامه هاي مصوب وزارت آموزش و پرورش .

  ·      نظارت در تنظيم پرونده براي كاركنان دبيرستان كه حاوي مشخصات و اطلاعات لازم و مورد نظر مي باشد .

  ·      ارزشيابي مداوم از كاركنان دبيرستان و ارائه شيوه هاي مناسب براي بهبود كار آنان .

  ·      فراهم ساختن امكانات لازم در امور بهداشتي دانش آموزان .

  ·      مراقبت  در حفظ اموال و ساختمان دبيرستان و آماده نگهداشتن آن براي فعاليتهاي پرورشي و آموزشي و ارسال گزارش به موقع به اداره آموزش و پرورش محل جهت مرمت و رفع اشكال از ساختمان .

  ·      پيش بيني هاي لازم جهت مقابله با موانع احتمالي و اقدام به موقع و مناسب هنگام بروز حوادث .

  ·      بستن دفاتر آمار دانش آموزان حداكثر يكماه پس از شروع هر سال تحصيلي .

  ·   تأييد صحت ليست ريز نمرات هريك از مواد درسي دانش آموزان و تأييد هر يك از صفحات دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي پس از ثبت نمرات و امضاي مسئول امور دفتري .

  ·      نظارت در امر نگهداري دفاتر و ليستهاي امتحاني و ساير مدارك تحصيلي دانش آموزان .

  ·      نظارت در امر نگهداري اوراق امتحاني و امحاء آنها برابر مقررات .

  ·      مراقبت در حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي و كارنامه دانش آموزان  تا زمان تحويل آنها به ذينفع .

  ·   تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل دبيرستان در صورت تغيير سمت به مدير جديد طبق مقررات .

  ·      انتخاب و پيشنهاد سرايدار به آموزش و پرورش محل از بين خدمتگزاران رسمي واجد شرايط .

  ·   ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب در جهت رفع نارسائيهاي احتمالي مسائل آموزشي و پرورشي و اداري به آموزش و پرورش محل .

  ·      نظارت و تأييد و ارسال گزارش ماهانه بر اساس فرمهاي ارسالي به اداره آموزش و پرورش مربوطه .

  ·      مدير دبيرستان در اجراي كليه وظايف فوق در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئول مي باشد .

  ·      انجام ساير امور ارجاعي مربوط عند اللزوم .

   عنوان پست : معــاون                                                     واحد سازماني  : دبيرستان

  • شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل مي باشد :

                 الف-   وظابف پرورشي آموزشــي 

  • سعي در تزكيه و الگو سازي خويش و اسوه شدن براي دانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام و اصل ولايت فقيه .
  • اهتمام در بوجود آوردن محيط كاملاً  اسلامي در دبيرستان و نظارت دقيق بر طرز رفتارب و اعمال دانش آموزان بر اساس موازين شرعي  و دستورالعمل هاي انظباطي مربوط .
  • تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبحگاهي و نماز جماعت و بزرگداشت ايام مذهبي و رفع نارسائيها و كمبود احتمالي در اين زمينه .
  • اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحانات و ترم با همكاري مدير دروس و نظرات شوراي دبيران .
  • مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات و گزارش آن به رئيس دبيرستان .
  • شركت در جلسات شوراي دبيران و انجمن اولياء و مربيان و ساير جلسات متشكله در دبيرستان بر حسب مورد .
  • همكاري در تنظيم برنامه هاي پرورشي و فوق برنامه در دبيرستان كه توسط مربي امور تربيتي صورت مي گيرد .
  • رسيدگي و مراقبت مستقيم بر نحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان بخصوص رعايت حجاب اسلامي براي خواهران دانش آموز .

                    ب-      اداري و مالــي :

  ·         همكاري با رئيس دبيرستان در انجام وظايف مربوط به شغل .

  ·         همكاري با ديگر معاونين  دبيرستان در انجام وظايف مربوط  .

  ·         تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم از چگونگي رويداد وقايع و اتفاقات در دبيرستان و ارائه آن به رئيس دبيرستان .

  ·     حضور فعال در مدرسه در كليه اوقات رسمي ضمن سال تحصيلي و دوره تابستاني حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي ، پرورشي و جنبي در جريان است .

  ·     رسيدگي به ورود و خروج دانش آموزان و ثبت غيبتهاي آنان در دفاتر مخصوص و بررسي علت غيبت آنها و اعلام گزارش به رئيس دبيرستان جهت انجام اقدامات بعدي .

  ·         اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز بعد و پيگيري آن .

  ·     مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب دبيران و ساير كاركنان دبيرستان و ثبت غيبت ها  در دفاتر مخصوص وگزارشها آن به رئيس دبيرستان .

  ·         همكاري با رئيس دبيرستان در مورد ثبت نمرات در كارنامه هاي اصلي و گواهينامه هاي موقت دانش آموزان .

  ·     همكاري با مشاوران و معلمان راهنما در ارتباط با پيشرفت برنامه هاي پرورشي و آموزشي و ايجاد هماهنگي  بين عوامل اجرائي و خدماتي و نظارت بر امور محوله آنها .

  ·     نظارت و مراقبت بر امور مربوط  به بايگاني دبيرستان و معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات پاياني به نظر رئيس دبيرستان .

  ·         مراقبت بر انجام امور دفتري و مكاتباتي دبيرستان .

  ·         رسيدگي و مراقبت در امر بهداشت دانش آموزان در دبيرستان .

  ·         رسيدگي  بر كار و فعاليتهاي مستخدمين ، سرايدار ، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي  دبيرستان .

  ·         تهيه پيش نويس گزارشها و مكاتبات مربوط در صورت لزوم .

  ·     معاون در انجام وظايف خود در مقابل رئيس دبيرستان مسئوليت دارد و به همكاري و اجراي  دستورات در حدود مقررات ملزم و در غياب وي نيز عهده دار مسئوليت واحد آموزشي مي باشد .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم .

   عنوان پست : مدير دروس                                                    واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

        الف-وظايف آموزشي

  ·     تنظيم و اعلام برنامه هفتگي دروس كلاسها در هر سال بر اساس جداول دروس منصوب و ابلاغ ساعات كار دبيران .

  ·         شركت در جلسات شوراي دبيران دبيرستان و تنظيم برنامه امتحانات .

  ·         نظارت در زمينه تهيه طرح درس و همكاري با دبيران در زمينه تقويم اجرائي و بودجه بندي دروس .

  ·         همكاري با رئيس و معاونين دبيرستان در انجام امتحانات دانش آموزان در طول سال  تحصيلي و دوره تابستاني .

  ·     همكاري در تنظيم برنامه هاي گردش علمي دانش آموزان و اخذ گزارش لازم از آنها و ارائه پيشنهاد ها به رئيس دبيرستان .

                                    ب-      اداري و مالي

  ·         همكاري با متصديان امور دفتري و امتحانات دبيرستان در زمينه تشكيل پرونده تحصيلي دانش آموزان .

  ·         همكاري با رئيس مدرسه در تنظيم برنامه هفتگي تحصيلي .

  ·         تهيه و تنظيم برنامه امتحانات و تنظيم صورتجلسات  مربوط .

  ·         بررسي نتايج امتحانات دانش آموزان و تأييد صحت آن و ارائه به مدير دبيرستان جهت اعلام به دانش آموزان .

  ·         همكاري با مشاوران و معلمان راهنما در رابطه با پيشرفت برنامه هاي پرورشي و آموزشي .

  ·         تهيه پيش نويس مكاتبات در حيطه وظايف محوله .

  ·         پاسخگويي به سؤالات  امتحاني در هر نوبت در دورس مختلف بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده .

  ·         ارزشيابي نتايج امتحانات و بررسي نقاط ضعف و قوت و محاسبه در حد قبولي و ...

  ·         نظارت بر ثبت نمرات دانش آموزان دراسناد و مدارك تحصيلي آنان .

  ·     نظارت و همكاري با متصدي امور دفتري در تهيه و تنظيم ريز نمرات امتحانات و ساير مدارك مربوط و اعلام آن به دانش آموزان و ارسال آن به اداره آموزش و پرورش .

  ·         نظارت بر انجام مراحل ثبت نام دانش آموز و بررسي و كنترل انتخاب واحد تابستان و ديماه و تأييد صحت آنها .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم .

   عنوان پست : دبير                                                     واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  الف -وظايف پرورشي آموزشــي 

  ·         نظارت كامل بر رفتار و كردار دانش­آموزان و ارشاد آنان با توجه به اصول و شيوه هاي تربيتي اسلامي .

  ·         سعي در ايجاد جو تفاهم و همكار اسلامي بين دانش آموزان در يادگيري دروس و ساير امر .

  ·     گروه بندي دانش آموزان به منظور پيشرفت تحصيلي آنان تا دانش آموزاني كه به عللي پيشرفت تحصيلي  مناسب نداشته بتوانند از دانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي بهره مند بشوند .

  ·         آماده كردن وسايل لازم براي تدريس و تشريح در كلاس درس متناسب با موضوعات درسي .

  ·     انجام ارزشيابي مستمر و امتحانات بمنظور سنجش معلومات و يادگيري دانش آموزان بر طبق مقررات  و دستورالعمل هاي مربوط .

  ·     تصحيح اوراق امتحاني در هر نوبت تحصيلي و تسليم ريز نمرات به دفتر دبيرستان ظرف مدت مقرر و برابر دستورالعمل مربوط .

  ·         برقراري و حفظ نظم در كلاس .

  ·     مطالعه مداوم در زمينه آخرين روشهاي تدريس و كتب تربيتي و علمي به منظور بالابردن سطح آگاهيها و مهارتهاي شغلي .

  ·     مشخص نمودن تمرينات و برنامه هائي كه لازم است دانش آموزان جهت تفهيم بهتر دروس در منزل انجام دهند و رسيدگي به كارهاي انجام شده .

  ·     حضور به موقع در كلاس و تهيه طرح درس و اجراي برنامه هاي درسي و تدريس كليه مواد برنامه بر اساس تقويم اجرائي و اهتمام در بالا بردن كيفيت كار تدريس با استفاده از روشهاي جديد با توجه به اختلافات فردي دانش آموزان .

  ·         شركت فعال در گروههاي آموزشي مربوط و تبادل نظر با ساير همكاران در اجراي بهينه برنامه هاي درسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در امور آموزشي .

  ·         بررسي ريز مواد و كتب درسي و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت رفع نقايص احتمالي .

  ·         توجه به وضع بهداشتي دانش آموزان  و همكاري با مسئولين دبيرستان  در اين زمينه .

  ·     توجه به وضع تحصيلي ، اخلاقي و تربيتي  دانش آموزان و ايجاد زمينه رشد آنان و در صورت لزوم  گزارش به مدير دبيرستان .

  ·         شركت در كلاسهاي كار آموزي و باز آموزي كه از طرف مسئولين آموزش ضمن خدمت و اداره آموزش و پرورش محل ابلاغ ميگردد .

  ·     همكاري و تشريك مساعي با مشاوران و معلمان راهنما و دبيران پرورشي در جهت پيشرفت تحصيلي  و تربيتي و هدايت تحصيلي دانش آموزان متوسطه .

    ب - اداري و مالي

  ·     رعايت موازين و شئون اسلامي در اخلاق ، رفتار ، گفتار ، پوشش و عدم استفاده از زيورآلات در محيط كار بنحوي كه دانش آموزان نمونه و الگوي كاملي از رفتار اسلامي را همواره مد نظر داشته باشند .

  ·     اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس درس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي بطوري كه زمينه شكوفا شدن  استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد .

  ·     حضور مرتب و بموقع دردبيرستان ، همكاري با كاركنان آن در اجراي كليه برنامه هاي آموزشي و پروروشي بر اساس مفاد اين آئين نامه و دستورالعملهائي كه از طريق اداره آموزش و پرورش محل ابلاغ ميگردد .

  ·     رسيدگي به حضور وغياب دانش آموزان و ثبت غيبت آنان دردفتر مخصوص و ارايه گزارش لازم به معاون دبيرستان .

  ·         ورود به كلاس در آغاز كار كلاس و خروج از كلاس بعد از كليه دانش آموزان .

  ·     شركت در جلسات و شوراهاي دبيران و همكاري  با ساير مسئولين ذيربط در زمينه هاي مختلف آموزش و پرورش .

  ·         همكاري با مدير دبيرستان مربوط و اجراي دستورات در حدود مقررات وزارت آموزش و پرورش .

  ·         همكاري با انجمن اولياء و مربيان دبيرستان .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط عند اللزوم ./

   عنوان پست : كارشناس مسئول آزمايشگاه                                  واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         همكاري با دبيران در انجام آزمايشها و مراقبت لازم از دانش آموزان در حين انجام آزمايشها .

  ·     نظارت بر آماده نمودن لوازم و وسايل و مواد براي انجام كليه آزمايشها مطابق دستورالعملي كه از طرف دبيران مربوط ارائه مي شود .

  ·         نظارت بر جمع آوري و تنظيف و نگهداري لوازم  و وسايل موجود در آزمايشگاه .

  ·         تنظيم فهرست و صورتهاي لازم از وسايل و مواد موجود در آزمايشگاه .

  ·         تنظيم صورت مقادير مصرفي مواد آزمايشگاه و مواد باقيمانده و احتمالاً لوازم و موادي كه بايد خريداري شود .

  ·         اقدام به تشكيل دفتر ثبت فعاليتهاي آزمايشگاهي و نظارت بر ثبت توسط دبيران .

  ·         اعلام وسايل و لوازم مورد نياز آزمايشگاه به رئيس دبيرستان براي اقدام به خريد و تحويل .

  ·         نظارت مستقيم بر كار يك نفر تكنسين آزمايشگاه .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم .

   عنوان پست : تكنسين آزمايشگاهي                                  واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         آماده نمودن لوازم  و وسايل لازم براي انجام آزمايش طبق دستور .

  ·         همكاريهاي لازم با دبيران مربوط در زمينه انجام تدريس هاي عملي .

  ·         تنظيف وسايل  و لوازم و مرتب نمودن آنها پس از خاتمه هر جلسه  تدريس عملي .

  ·     آماده نگهداشتن آزمايشگاه بطور جاري  براي انجام آزمايشها و فعاليتهاي دروس عملي با ياري گرفتن از دانش آموزان .

  ·         تهيه و تنظيم فهرست لازم از وسايل و مواد موجود در آزمايشگاه .

  ·     تهيه و تنظيم صورت وسايل و مواد مورد نياز در آغاز سال تحصيلي و عنداللزوم در جريان هر سال تحصيلي  و گزارش مرتب به مدير دبيرستان .

  ·     مواظبت و نگهداري از وسايل و مواد موجود در آزمايشگاه و انجام هرگونه اقدامات احتياطي براي پيشگيري حوادث از طريق دادن گزارش به معلمان مربوط و مدير دبيرستان .

  ·         مراقبت در انجام نظافت آزمايشگاه بوسيله خدمتگزاران مربوط .

  ·         به عهده گرفتن وظايف معلم مربوط در آزمايشگاه در غياب او .

  ·         همكاري در خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي با مدير .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم .

   عنوان پست : متصدي امور دفتري                                   واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         همكاري با رئيس ومعاونين و مدير دروس دبيرستان در انجام وظايف مربوطه .

  ·         تنظيم پرسشنامه هاي مربوط به كاركنان و ارسال به واحدهاي متقاضي با نظر رئيس دبيرستان .

  ·         تهيه آمار دانش آموزان و ارسال آن به اداره مربوط در صورت لزوم .

  ·     درخواست مدرك تحصيلي دانش آموزان از ساير مدارس و بررسي مدارك و اقدام به رفع نقص احتمالي از طريق مراجع ذيربط .

  ·         مراقبت در حفظ و نگهداري پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان و كاركنان دبيرستان .

  ·         انجام اقدامات لازم به منظور تعيين وضعيت دانش آموزان مشمول و آنان كه ترك تحصيل كرده اند .

  ·         صدور ، تمديد ، ابطال و بايگاني كارت تحصيلي دانش آموزان .

  ·         حمع و معدل گيري نمرات در پايان دوره متوسطه .

  ·         استخراج آمار قبوليها و مردوديها و تهيه ليست افرادي كه درس آنها در دبيرستان ارائه نميشود .

  ·     تهيه و تنظيم  ريز نمرات امتحاني دانش آموزاني كه نمره پيش نياز لازم را در سال دوم نياورده­اند و ارائه به رئيس دبيرستان جهت امضاء  و ارسال به واحد متقاضي .

  ·         همكاري در انجام امور مربوط به امتحانات پاياني بر طبق دستور العمل هاي مربوط .

  ·         تنظيم ليست مشخصات قبولشدگان جهت ارسال به اداره آموزش و پرورش  ذيربط.

  ·         صدور گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموزان .

  ·         همكاري در ثبت نام دانش آموزان با رعايت مقررات و تنظيم و تكميل و ضبط سوابق تحصيلي آنان .

  ·     انجام دادن امور مربوط به كليه مكاتبات واحد آموزشي و ثبت نامه هاي وارده و صادره در دفتر مربوط و بايگاني آنها .

  ·         اعلام به موقع ملزومات و وسايل مورد نياز به مسئول مربوطه .

  ·         تنظيم و نگهداري نامه هاي رسيده بر حسب  تاريخ  و ثبت نامه ها .

  ·         حضور مرتب در دبيرستان در طول سال تحصيلي و ايام مقرر در تعطيلات فصلي .

  ·     تنظيم دفتر امتحانات و كارنامه ها و ساير مدارك تحصيلي و مسدود كردن به موقع دفتر امتحانات  دفتر آمار و ليست ريز نمرات دبيران .

  ·         استخراج و ابلاغ كتبي نتيجه امتحانات  هر نوبت  به دانش آموزان  و اولياء آنان .

  ·         تنظيم دفاتر حضور وغياب معلمان و دانش آموزان .

  ·         متصديان امور دفتري در اجراي وظايف  خود در برابر مدير دبيرستان مسئول  مي باشند .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم ./

   عنوان پست : متصدي امور دفتري و مالي و جمعدار اموال                      واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         نظارت بر كار متصديان امور دفتري و امتحاني دبيرستان .

  ·     مراقبت بر تنظيم ليستهاي ريز نمرات امتحاني دانش آموزان و تحويل به دبير مربوطه جهت ثبت نمرات در آنها .

  ·         مراقبت در حسن اجراي مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مربوط در آنها .

  ·     تنظيم بودجه سالانه مدرسه با نظر مدير دبيرستان يا جانشين وي و انجام اقدامات لازم به منظور به تصويب رساندن آن .

  ·         تنظيم دفاتر روزنامه و كل  و بانك  و دفتر درآمد و هزينه و تكليف سهميه وجوه شهريه دريافتي .

  ·     اقدام به اخذ فيشهاي بانكي وجوه شهريه ، هلال احمر ، امور تربيتي و تربيت بدني و ساير وجوه از دانش آموزان  طبق مقررات و صدور قبوض رسيد مربوط به آنها و واريز به حساب مخصوص در پايان هر روز  .

  ·         تنظيم گزارش مربوط به دريافت  فيشهاي فوق الذكر از دانش آموزان و تسليم به مدير دبيرستان .

  ·         امضاي اسناد و وسايل و لوازم خريداري شده .

  ·         مراجعه به حسابداري آموزش و پرورش مربوط جهت اخذ فيشهاي حقوقي كاركنان مدرسه و تحويل به آنها .

  ·         اقدام به حفظ و حراست اموال و اثاثيه و ساير تجهيزات دبيرستان .

  ·     اقدام به تحويل گرفتن اموال و وسايل كه به وسيله آموزش و پرورش مربوط خريداري و به آموزشگاه اعطاء شده است .

  ·     ثبت كليه درآمدها و هزينه هاي دبيرستان در دفتر مالي و تهيه اسناد و مربوط و تنظيم ترازنامه  مالي در پايان هر سال تحصيلي .

  ·         شركت در شوراي مالي دبيرستان و همكاري با اعضاء .

  ·         تهيه دفتر اموال ، ثبت و شماره گذاري كليه تجهيزات و اموال دبيرستان در آن برابر مقررات .

  ·     پيش بيني اموال مورد نياز و تهيه ليست آن قبل از شروع سال تحصيلي و ارائه آن به مدير دبيرستان جهت اقدام لازم .

  ·         تهيه ليست اموال اقساطي و گزارش به مدير دبيرستان جهت تعيين تكليف .

  ·         همكاري در تحويل و تحول اموال مدرسه هنگام تغيير مدير دبيرستان و تأييد و امضاي صورتجلسه مربوط .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط عند اللزوم .

   نوان پست : خدمتگزار و سرايدار                      واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·     حضور در دبيرستان حداقل يكساعت قبل از شروع كار رسمي مدرسه در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تعطيلات فصلي ، نظافت و مرتب كردن بموقع اتاقها و كلاسها و انجام ديگر وظايف مقرر .

  ·     مراقبت در حفظ بنا و بازديد مرتب پشت بامها و آبريز گاه و مراقبت از تجهيزات و اثاثيه و آماده نگهداشتن دبيرستان از لحاظ تأمين رفاه دانش آموزان ، در مورد تسويه آب آشاميدني ، سلامت محيط حفظ شرايط بهداشتي و مراقبت از فضاي سبز و غيره بر اساس دستورالعملها و زير نظر اولياي دبيرستان و گزارش سريع در مورد وجود هر گونه كمبود در اين زمينه ها به مسئولان امر .

  ·     مراقبت در حفظ شرايط ايمني از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازديد و كنترل مواردي كه ممكن است به بروز حوادثي منتهي شود .

  ·     همكاري با اولياي دبيرستان و متصديان دفتري در كليه امور مربوط به اداره آن دبيرستان بر مبناي مراجعات روزمره آنان در ارتباط با وظايف مقرر .

  ·     رعايت مراتب ادب و اخلاق اسلامي و رفتار مناسب وآبرومندانه در همه فعاليتهاي روزانه به خصوص با دانش آموزان ، اولياي آنان و احتراز هر گونه داد وستد با دانش آموزان .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم ./

   نوان پست : سرايدار                                                       واحد سازماني  : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         بيتوته در تمام ايام سال اعم از روزهاي تعطيل و غير تعطيل در محل دبيرستان .

  ·         حفظ و حراست ساختمان و وسايل و تجهيزات موجود در تمام شبانه روز و ايام تعطيلات .

  ·         ارائه گزارشهاي لازم از وضعيت ساختماني و غيره به مدير دبيرستان عند اللزوم .

  ·     سرايدار موظف است تصميمات لازم در مورد آتش نشاني و ديگر ضرورتهاي مربوط به حفظ ايمني  محيط را با شركت در دوره هاي آموزشي مربوط فرا گيرد.

  ·      مراقبت در حفظ بنا و بازديد مرتب پشت بامها و آبريز گاه و مراقبت از تجهيزات و اثاثيه و آماده نگهداشتن دبيرستان از لحاظ تأمين رفاه دانش آموزان ، در مورد تسويه آب آشاميدني ، سلامت محيط حفظ شرايط بهداشتي و مراقبت از فضاي سبز و غيره بر اساس دستورالعملها و زير نظر اولياي دبيرستان و گزارش سريع در مورد وجود هر گونه كمبود در اين زمينه ها به مسئولان امر .

  ·      رعايت مراتب ادب و اخلاق اسلامي و رفتار مناسب و ابرومندانه در همه فعاليتهاي روزانه به خصوص با دانش آموزان ، اولياي آنان و احتراز هر گونه داد وستد با دانش آموزان .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم ./

   عنوان پست : نامه رسان                                                        واحد سازماني  : دبيرستان

  ·      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·     اخذ دفتر نامه رساني همراه با نامه هاي عادي ، فوري و سفارشي اداري از متصدي مربوط و مراقبت در حفظ آنها .

  ·     تحويل دادن نامه هاي واحد متبوع به ساير واحدها ، ادارت ، سازمانها و اشخاص ذينفع در اسرع وقت و اخذ رسيد از دريافت كننده در دفاتر مربوط .

  ·     تحويل نامه ها وبسته هاي عادي و سفارشي واحد متبوع به پستخانه دراسرع وقت و اخذ رسيد در دفاتر و برگهاي سفارشي مربوط .

  ·     تحويل بسته ها و امانات از متصدي مربوط و مراقبت در حفظ و تحويل به موقع آنها به ساير واحدها ، ادارات ، سازمانها و اشخاص ذينفع و اخذ رسيد در دفاتر مربوط .

  ·         تحويل گرفتن وسيله نقليه نامه رساني .

  ·         مراقبت در حفظ وسيله نقليه نامه رساني و اعلام نقص و خرابي آن به متصدي مربوط جهت تعمير .

  ·     دريافت نامه ها و پرسشنامه هائيكه در ارتباط با اولياء دانش آموزان مي باشد از واحد آموزشي مربوط و رساندن آن به اولياء آنها .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم ./

   عنوان پست : مربي پرورشي                                                          واحد سازماني  : دبيرستان

  ·      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         اجراي مراسم صبحگاهي ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و ... ) با همكاري مسئولين مدرسه .

  ·         آموختن نماز به دانش آموزان و آشنا كردن آنان با احكام نماز و آموزشهاي لازم پيرامون مسائل اخلاقي .

  ·         تلاش در جهت تهيه مكان مناسب براي برگزاري نماز جماعت با همكاري مدير مدرسه .

  ·     برگزاري نماز جماعت در زمان و مكان مناسب با رعايت شرايط سني آنان و تشويق و ترغيب  آنان جهت شركت در نماز جماعت .

  ·     نظارت بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامي دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه بر اساس موازين و دستورالعمل هاي مربوط زير نظر مدير مدرسه .

  ·         تهيه مقدمات برگزاري مراسم در ايام خاص ( اعياد ، عزاداريها و ...) با هماهنگي ستاد تربيتي مدرسه .

  ·         تدريس در كلاس طبق دستور العملهاي صادره از وزارت آموزش و پرورش .

  ·         تهيه و تنظيم برنامه هاي تبليغي مناسب در مورد مناسبتها ي مختلف .

  ·     برگزاري سخنرانيهاي كوتاه و ساده به منظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعي ، سياسي ، تنظيم و اجراي برنامه هاي مسابقات قرآن و برنامه ريزي براي آماده كردن دانش آموزان جهت شركت در اين مسابقات با نظر رئيس مدرسه .

  ·     تشكيل كتابخانه و تهيه و تأمين لوازم اوليه و تهيه كتابهاي متناسب با شرايط سني دانش آموزان و فعال كردن كتابخانه بنحوي كه همه انش آموزان از آن بهره مند شوند .

  ·     تنظيم برنامه جهت شركت دادن دانش آموزان در مراسم مهم ديني و انقلابي مانند شركت در نماز جمعه ، جشنها و سوگواريها و راه پيمائيها ي عمومي با هماهنگي ستاد امور تربيتي و رعايت كليه جوانب ايمني .

  ·     همكاري با مدير مدرسه در انجام فعاليتهاي تربيتي ، اجتماعي دانش آموزان از طريق  تشكيل گروهها و انجمنهاي دانش آموزان با رعايت مقررات مربوط .

  ·     سعي در شناسائي دانش آموزان كم بضاعت و ايجاد زمينه كمك با حفظ شئون و شخصيت آنان با نظر مدير مدرسه .

  ·         همكاري و تشريك مساعي با مشاوران و معلمان راهنما  و معاونين در جهت پيشبرد اهداف تربيتي و آموزشي .

  ·          تهيه و تنظيم برنامه بازديدها و اردوهاي سازنده تربيتي با مساعدت مسئولين منطقه .

  ·         همكاري با مدير  و ديگر معلمان  در بازديدهاي علمي دانش آموزان از مراكز صنعتي و علمي و خدماتي .

  ·     همكاري با مدير مدرسه در جهت شناسايي ناهنجاريهاي رفتاري و نارسائيهاي اخلاقي  و عاطفي و مشكلات خانوادگي  دانش آموزان و كوشش در همكاري با رئيس و ديگر مسئولين جهت اصلاح و رفع مشكلات آنان .

  ·     همكاري با مدير مدرسه در مورد تشكيل شوراها و گروههاي پرورشي ، آموزشي و انجمن اولياء و مربيان  و تنطيم برنامه جهت تماسهاي لازم با اولياء دانش آموزان .

  ·     شركت در جلسات مخصوص مربيان كه در مراكز مناطق يا بخشها جهت هماهنگي فعاليتهاي تربيتي در سطح منطقه تشكيل مي گردد .

  ·     شركت فعال در كلاسهاي كار آموزي و بازآموزي و گردهمائي كه از طريق منطقه ابلاغ مي شود و كوشش در بهره گيري از نتايج بررسيها براي بهبود امور پرورشي از طريق طرح مسائل مربوط در شوراي معلمان .

  ·         تشكيل شركت تعاوني دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي مربوط .

  ·     همكاري با رئيس مدرسه در جهت تأمين شرايط مطلوب بهداشتي و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پيشگيري از سوانح و رسانيدن كمكهاي اوليه لازم براي افراد سانحه ديده .

  ·         شركت در جلسات شوراي معلمان و ساير شوراهائيكه از سوي رئيس­تعيين مي شود بارعايت مقررات .

  ·         ارائه گزارش كار به رئيس مدرسه و مسئولين امور تربيتي از طريق وي .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم ./

   عنوان پست : معاون و مدير دروس دبيرستان                                             واحد سازماني  : دبيرستان

  ·      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر رئيس دبيرستان عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         همكاري با رئيس دبيرستان در انجام وظايف مربوط به شغل .

  ·         همكاري با ديگر معاونين دبيرستان در انجام وظايف مربوطه .

  ·     ايجاد هماهنگي و تقسيم كار بر اساس شرح وظايف با ديگر معاونين دبيرستان با توجه به نظرات رئيس دبيرستان .

  ·     سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي دانش آموزان براساس موازين شرع مقدس اسلام و اصل ولايت فقيه .

  ·     اهتمام در بوجود آوردن محيط كاملاً اسلامي در دبيرستان و نظارت دقيق بر طرز رفتار و اعمال دانش آموزان  در محيط دبيرستان بر اساس موازين شرع و دستورالعملهاي انضباطي مربوط .

  ·     تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبحگاهي و نماز جماعت و بزرگداشت ايام مذهبي  و رفع نارسائيها و كمبودهاي احتمالي در اين زمينه .

  ·     تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم از وقايع و اتفاقات جاري در دبيرستان و ارايه گزارشهاي لازم در اين زمينه به رئيس دبيرستان .

  ·     حضور در دبيرستان قبل از شروع ساعت كار و رسيدگي به نظافت كلاسها و محيط دبيرستان و خروج از آن پس از اتمام ساعت كار .

  ·         بررسي علت غيبتها .

  ·         اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز .

  ·     مراقبت و رسيدگي به حضور وغياب دبيران و ساير كاركنان دبيرستان و ثبت غيبتها در دفاتر مخصوص  وبررسي علت غيبت آنها وگزارش آن به رئيس دبيرستان .

  ·         اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحانات .

  ·         مراقبت در حسن اجراي برنامه امتحانات و گزارش آن به رئيس دبيرستان .

  ·     همكاري بارئيس دبيرستان در مورد ثبت نمرات در كارنامه هاي اصلي و گواهينامه هاي موقت دانش آموزان حداكثر پس از خاتمه امتحانات هر نوبت  .

  ·     شركت در جلسات شوراي دبيران و انجمن اولياء و مربيان و ساير جلسات متشكله در دبيرستان بر حسب مورد .

  ·         مراقبت بر انجام امور دفتري و مكاتبات  دبيرستان .

  ·         نظارت و همكاري در انجام برنامه هاي پرورشي و فوق برنامه در دبيرستان .

  ·     نظارت و مراقبت مستقيم بر نحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان در محيط دبيرستان بخصوص رعايت حجاب اسلامي براي خواهران دانش آموز .

  ·         نظارت بر كار و فعاليتهاي مستخدمين ، سرايدار ، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي دبيرستان .

  ·         انجام كليه امور دبيرستان در غياب رئيس دبيرستان بر اساس اختيارات  تفويض شده .

  ·         تهيه پيش نويس گزارشها و مكاتبات مربوط .

  ·         همكاري با متصديان امور دفتري و امتحانات دبيرستان در زمينه تشكيل پرونده تحصيلي براي دانش آموزان .

  ·         شركت در جلسات شوراي دبيران دبيرستان و تنظيم برنامه امتحانات .

  ·         تنظيم برنامه كلاسها بر اساس برنامه مصوب هر سال تحصيلي وزارت آموزش و پرورش .

  ·     نظارت بر ثبت نمره ها در دفاتر امتحانات و در كارنامه ها و تنظيم گواهينامه هاي موقت دانش آموزان با همكاري متصدي امور امتحانات .

  ·      تشكيل جلسات توجيهي به منظور آگاه نمودن عوامل اجرايي آموزشي مدرسه با مسائل و دستورالعمل هاي رسيده از منطقه آموزشي .

  ·     نظارت بر اساس ريز نمرات امتحانات و ساير مدارك مربوط به وزارت آموزش و پرورش و تهيه و تنظيم ريز نمرات و اعلام آن به دانش آموزان .

  ·     همكاري با دبيران دبيرستان در زمينه تهيه طرح درس و تدوين برنامه هاي زمان بندي شده جهت تدوين دروس مختلف .

  ·         همكاري با رئيس دبيرستان در انجام امتحانات دانش آموزان .

  ·         نظارت بر تهيه و تنظيم دفاتر امتحانات و ثبت نمره هاي امتحاني وگواهي ذيل صفحات و دفاتر مذكور .

  ·         همكاري با رئيس مدرسه در تنظيم برنامه هفتگي در سال تحصيلي .

  ·         همكاري با مشاوران و معلمان راهنما در رابطه با پيشرفت برنامه هاي پرورشي و آموزشي .

  ·     نظارت دقيق بر نحوه انتخاب رشته دانش آموزان به كمك مشاورين  ومعلمان راهنما با حضور اولياء دانش آموزان .

  ·         تهيه و تنظيم صورت جلسات مربوط به گزارش امتحانات .

  ·         نظارت بر تنظيم كارنامه هاي محصلين و ليست قبولشدگان و انجام امور پذيرش و ثبت نام محصلين .

  ·     همكاري در تنظيم برنامه هاي علمي گروهها در دوره تابستاني و در حين تحصيل و ترتيب گردشهاي علمي آنان .

  ·         تسليم نتايج امتحانات به رئيس دبيرستان  جهت اعلام به دانش آموزان .

  ·         انجام وظايف مربوط به ساير كاركنان اداري مدرسه در غياب آنان در صورت لزوم .

  ·         پاسخگويي به سؤالات مراجعان مربوط .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم ./

   عنوان پست : متصدي خدمات  ماشيني                                 واحد سازماني  : دبيرستان

  ·      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي مطابق مقررات اداري و مالي زير نظر مسئول مربوطه عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         انجام امور اداري و دستورالعمل هاي مربوطه .

  ·     ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و تنظيم ليستهاي مشخصات پرسنل عوامل اجرايي و آموزشي مدارس آموزش متوسطه .

  ·         تشكيل پرونده تحصيلي دانش آموزان .

  ·         ثبت و ضبط نمرات در ليستهاي ريز نمرات و درج در كارنامه هاي مربوطه .

  ·         تكميل كارنامه هاي تحصيلي و ارائه كارنامه هاي موقت .

  ·         استخراج نتايج امتحان و تعيين تكليف دانش آموزان در بعد گذراندن واحدهاي درسي .

  ·         تنظيم فرمهاي مورد نياز واحدهاي آموزشي از قبيل فرم هدايت تحصيلي ، فرم آمار و ...

  ·         تعيين شماره دانش آموزي با توجه به بخشنامه هاي مربوطه .

  ·          دريافت اسامي ثبت نام شدگان در ابتداي هر سال تحصيلي و تجليل  روند  آموزشي .

  ·         تجزيه و تحليل آماري و نموداري وضعيت درسي حسب اطلاعات موجود در بانك اطلاعات مركز .

  ·         انجام كليه اموري كه مرتبط به خدمات ماشيني مي گردد .

  ·         همكاري با متصدي امور دفتري و امتحانات در زمينه مربوطه بمنظور بررسي و كنترل و اعلام نتايج .

  ·         مراقبت و حفظ و نگهداري از كامپيوتر و وسايل جانبي آن .

  ·         انجام ساير امور ارجاعي مربوط عند اللزوم .

   

   عنوان پست سازمانی : ماشين نويس و بايگان                            واحد سازماني : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی زير نظر مسئول مربوطه عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         رعايت اصول و موازين اسلامی در انجام وظايف مربوط .

  ·         همکاری با ساير همکاران در زمينه مربوط .

  ·         تميز نمودن ماشين تحرير قبل از شروع بکار و آماده نمودن آن برای کار .

  ·         ماشين نمودن نامه ها ، جدولها و ساير موارد در صورت لزوم بر طبق دستور مسئول مربوطه .

  ·         ماشين نمودن نامه ها و جدولها از طريق سيستم مكانيزه كامپيوتر .

  ·         تهيه رونوشت از نامه ها در صورت لزوم .

  ·         مراقبت در حفظ و نگهداری كامپيوتر و پرينتر ها  .

  ·         مقابله نمودن نامه های تايپ شده با پيش نويس مربوط .

  ·         تحويل گرفتن لوازم التحرير و مراقبت در نگهداری آن و رعايت اصل صرفه جوئی هنگام مصرف .

  ·         دريافت کليه نامه ها ، پيش نويس ها و سوابق پرونده هائيکه بايد بايگانی شود از مسئول مربوطه .

  ·         تنظيم نامه ها و پيش نويس ها بر اساس شماره کلاسمان .

  ·     تعيين پرونده مربوط به هر سابقه و بيرون آوردن آن به منظور جايگزين کردن و ضبط سابقه تازه رسيده در پرونده با رعايت نظم و ترتيب .

  ·         تشکيل پرونده جديد بايگاني بر اساس دستور مسئول مربوطه .

  ·         مراقبت و نگهداری سوابق و اوراق و خودداری از تحويل دادن آنها به اشخاص غير مجاز .

  ·         آماده نمودن پرونده يا سابقه  درخواستی بر طبق دستور مسئول مربوطه و تحويل آن به درخواست کننده .

  ·     نگهداری پرونده های تحصيلی بنحو مطلوب و جلوگيری از آسيب های احتمالی از قبيل نور آفتاب ، رطوبت ، گردو خاک و آتش سوزی و غيره .

  ·         اعلام به موقع درخواست ملزومات ، وسايل و لوازم التحرير مورد نياز به مسئول مربوطه .

  ·         پاسخگوئی به سئوالات مراجعان و انجام راهنمائيهای لازم .

  ·         بایگانی نمودن پيش نويس سؤالات  جهت استفاده در مواقع لزوم .

  ·         انجام ساير امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

   عنوان پست سازمانی : متصدی تکثير                                واحد سازماني : دبيرستان

  ·      شاغل اين پست با رعايت موازين اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی زير نظر مسئول مربوطه عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود :

  ·         رعايت اصول و موازين اسلامی در انجام وظايف محوله .

  ·         همکاری مسئولين مربوطه طبق دستور رئيس دبيرستان  .

  ·         انجام کليه امور مربوط به تهيه فتوکپی طبق دستور .

  ·         دريافت کليه لوازم موردنياز و نگهداری آنها و رعايت صرفه جوئی درمصرف آنها .

  ·         آماده نمودن ماشين تکثير قبل از شروع و تميز نمودن آن بعد از انجام کار .

  ·         دقت و مراقبت درحفظ و حراست کليه دستگاههای مربوط به فتوکپی و تکثير .

  ·         اقدام به تکثير کليه موارد درخواستی بر طبق دستور مقام مافوق .

  ·         انجام ساير امور ارجاعی مربوط عنداللزوم .

   عنوان پست سازمانی : نگهبان و سرايدار                             واحد سازماني : دبيرستان

  ·      شاغل اين پست با رعايت موازين اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی زير نظر مسئول مربوطه عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود: 

  ·         حفظ و حراست از ساختمان ، محوطه و وسايل و تجهيزات موجود .

  ·         همکاری با ساير خدمتگزاران در موارد لزوم و داشتن مسئوليت مشترک در مورد اتفاقات .

  ·         راهنمائی مراجعين به قسمتهای مربوطه .

  ·     پيش بينی و جلوگيری از بروز آتش سوزی (سرکشی به وسايل نفت سوز و حرارتی پس از تعطيل کار روزانه )، سرقت ، آسيب و خرابی وساير حوادث در واحد ساختمانها يا شبکه های تأسيساتی و اموال واثاثيه کالاها ، تجهيزات آزمايشگاهی  و وسايل سمعی وبصری .

  ·     اطلاع فوری اتفاقات و حوادث غير مترقبه نظير آتش سوزی ، دزدی ، خرابی به مسئولان امر و انجام اقدامات احتياطی اوليه .

  ·     جلوگيری از ورود افراد ناشناس و جلوگيری از خروج غير مجاز اموال ، اشياء مواد اوليه از قبيل اجسام ، وسايل سمعي وبصری و آزمايشگاهی در ساعات اداری و غير اداری .

  ·     بازديد و کنترل کليه پنجره ها ، دربها ، شبکه های حرارتی و تأسيساتی و ساير اموال در پايان ساعت اداری وحصول اطمينان .

  ·     حضور در محل خدمت حداقل يکساعت قبل از شروع کار رسمی دبيرستان و خروج از آن پس از پايان کار واحد متبوع .

  ·     بررسی ساختمان و تأسيسات و بازديد مرتب پشت بامها و آبريز گاهها وگزارش بموقع به مراجع مربوط جهت پيشگيری از هر گونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالی .

  ·         همکاری با اولياء مدرسه و متصديان امور دفتری در کليه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظايف مقرر .

  ·     رعايت مراتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعاليتهای  روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولياء آنان و احتراز ازهر گونه داد و ستد  با دانش آموزان .

   عنوان پست سازمانی : متصدی امور دفاتر امتحاني            واحد سازماني : دبيرستان

  ·      شاغل اين پست با رعايت موازين اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی زير نظر مسئول مربوطه عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود:

  ·         رعايت دقيق موازين اسلامی و قانونی در انجام وظايف محوله .

  ·         همکاری با مسئول امور دفتری و معاون دبيرستان در انجام وظايف مربوطه .

  ·         تهيه و تنظيم ريز نمرات امتحانی دانش آموزان منطقه و ارائه به رئيس جهت امضاء و ارسال به واحد متقاضی .

  ·         تنظيم و واردکردن  مشخصات،نمرات امتحانی دانش­آموزان در ليستهای دفاتر امتحانات و کارنامه ها .

  ·         تنظيم ليست مشخصات قبول شدگان امتحانات نهائی جهت ارسال به اداره آموزش و پرورش .

  ·     وارد کردن نمرات امتحانی هر نوبت تحصيلی و دوره تابستانی در برگ اعلام نتايج و ارسال بموقع آن جهت اطلاع اولياء دانش آموزان وباز تحويل گرفتن از آن .

  ·         جمع و معدل گيری بموقع نمرات امتحانی طبق آئين نامه امتحانات آموزش متوسطه .

  ·     استخراج نتيجه دانش آموزان در پايان نوبت تحصيلی /دوره تابستانی )با رعايت مفاد آئين نامه امتحانات با نظارت رئيس و اعلام نتيجه کتبی به اولياء دانش آموزان .

  ·         صدور پروانه قبولی فارغ التحصيلان دوره تحصيلی مربوط در صورت لزوم .

  ·         انجام اقدامات لازم برای الصاق تمبر به کارنامه ها طبق مقررات مربوط .

  ·         تهيه پيش نويس مکاتبات مربوطه .

  ·         مراقبت در حسن اجرای مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها و آئين نامه های مربوط .

  ·     اقدام به اخذ صورت اسامی دانش آموزان غايب از رئيس يا معاون و اعلام غيبت آنها به اولياء آنان به نظر مدير مدرسه يا جانشين وی .

  ·     درخواست مدارک تحصيلی دانش آموزان از اداره آموزش و پرورش متبوع و تطبيق و تأييد مدارک تحصيلی و اقدام لازم در مورد آنها .

  ·         تهيه پيش نويس مکاتبات مربوطه .

  ·         انجام ساير امور ارجاعی .

   شرح وظايف مشاور دبيرستان

   

  ·      شاغل اين پست عهده دادر پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی و همکاری در ايجاد فضای سالم تربيتی ، سياسی و اخلاقی در بين دانش آموزان بوده که مطابق مقررات زير نظر رئيس دبيرستان موظف به انجام وظايف ذيل ميباشد .

                  الف-    در ارتباط با دانش آموزان :

  ***********************************************************

   

  -    ايجاد زمينه لازم برای بالابردن سطح آگاهيهای دانش آموزان نسبت به ويژگيها و توانائيها و محدوديتهای فردی .

  -    شناسائی دانش آموزانی که دارای مشکل تحصيلي ، تربيتی از طريق مختلف و کوشش جهت رفع يا تقليل آن مشکلات .

  -    گردآوری اطلاعات در مورد دانش آموزان مشکل دار از طريق اولياء و مربيان و پرونده‌های تربيتی تحصيلی همکاران و ساير موارد لزوم .

  -    آشنائی مشاور با اجرای تستها و تفسير نتايج ازجمله تستهای شخصيتی ، هوشی ، پيشرفت تحصيلی ، استعداد و رغبت .

  -        شناسائی دانش آموزان دارای استعدادهای ويژه و اعمال پيگيريهای لازم .

  -        انجام مشاوره فردی با دانش آموزان در امور تحصيلی ، تربيتی و خانوادگی آنان .

  -        انجام مشاوره گروهی با دانش آموزان در امور تحصيلی ، تربيتی و خانوادگی آنان .

  -        ارجاع دانش آموزان دارای مشکلات حاد و غير قابل حل در واحدهای آموزشی به مراکز تخصصی ذيربط .

  -    ثبت و ضبط اطلاعات و سوابق مربوط به مطالعات و بررسيهای انجام شده ، مشاوره های فردی و گروهی تستها و آزمونهای اجرا شده و موارد ديگر در پرونده مخصوص و محرمانه ( پرونده تربيتی تحصيلی و کارت مطالعه موردی ) .

  -    آشنا کردن دانش آموزان با اهداف و برنامه های مشاوره و نقش مشاور در مدرسه و جامعه از طريق ارائه اطلاعات ، ايراد سخنرانی و استفاده از رسانه های گروهی .

  -        آشنا کردن دانش آموزان با ساختار نظام آموزش و پرورش ، قوانین و دستورالعمل ها و مقررات آموزشی .

  -        کمک به خانواده های مشکل دار از طريق مؤسسات و نهادهای حمايتی و خيريه .

    

  ب - در ارتباط با همکاران :

  **************************************************************

  -        جلب همکاری ساير کارکنان در اجرای برنامه راهنمائی مشاوره .

  -    تعاون و همکاری با مربيان و ساير دبيران جهت شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و پيشگيری از مشکلات اخلاقی و رفتاری  و تحصيلی آنان .

  -        شرکت در جلسه شورای دبيران .

  -        همکاری با دبيران راهنما جهت بررسی علايق و عملکرد دانش آموزان در نمرات درسی .

  -        نظارت بر کار دبيران راهنما و ايجاد هماهنگی لازم بين آنان طبق شرح وظايف .

  -    کمک به دبيران راهنما در انتخاب رشته تحصيلی دانش آموزان و تهيه فرمهای هدايت تحصيلی طبق شرح وظايف .

  ·         ساير وظايف اداری :

  ·     آشنائی و کسب آگاهی با موقعیت مدرسه ، بافت اجتماعی دانش آموزان و اولياء آنان ، امکانات آموزشی و پرورشی مدرسه و منطقه آموزشی مربوط .

  ·         تهيه برنامه کاری بر اساس تقويم اجرائی و شرح وظايف .

  ·         تهيه دفترچه روزشمار جهت تنظيم نوبت برای مشاوره فردی گروهی و گفتگو با خانواده .

  ·         تهيه دفترچه کار روزانه .

  ·         شرکت در ستاد تربيتی بصورت منظم و فعال .

  ·         اعلام ساعات حضور مشاور درمدرسه و برنامه کار مشاوره در تابلو اعلانات .

  ·         شرکت در جلسات مشاورین سمينارها ی منطقه و استان و سطح کشور که ابلاغ شده است .

  ·         شرکت در دوره های آموزشی منطقه‌ای ، استانی و سطح کشور که ابلاغ گردد .

  ·         تکميل فرمهای  وضعيت تحصيلی و تربيتی دانش آموزان .

  ·     شناسائی واحدهای توليدی و خدماتی و اداری موجود در منطقه جهت کار آموزی دانش آموزان و ارتباط با آنها .

  ·         همکاری با ساير نهادهای حمايتی و دولتی در صورتيکه قبلاً با منطقه هماهنگی لازم بعمل آمده باشد .

  ·         تهيه گزارش ماهانه و تحويل به مرکز مشاوره معاونت پرورشی منطقه .

  ·         ارسال نظرات و پيشنهادات و طرحها به منطقه ، استان و دفتر مشاوره و تحقيق .

  ·         همکاری در تحقيقات اعلام شده از سوی هسته مشاوره استان و دفتر مشاوره و تحقيق .

  ·         همکاری در استاندارد نمودن تستهای مورد نياز توسط دفتر مشاوره و تحقيق .

  ·         برگزاری هفته مشاغل در مدرسه .

  ·         تدريس آشنائی با برنامه ريزی تحصيلی شغلی .

  ·         انجام ساير وظايف محوله عنداللزوم .

   

  عنوان پست سازمانی : متصدی سمعی و بصری                   واحد سازماني : دبيرستان

  ·     شاغل اين پست با رعايت موازين اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی زير نظر مسئول مربوطه عهده دار وظايف مشروحه ذيل خواهد بود:

  ·         دريافت  و استفاده از انواع وسايل سمعی و بصری از قبيل پروژکتور ،فيلم ،اسلايد ، اورهد و ......

  ·         تنظيم اسلايد های مربوط به صورت مجموعه و طبقه بندی آنها بمنظور دسترسی و استفاده مجدد.

  ·         مراقبت نگهداری از وسايل و تجهيزات و کنترل کيفيت آنها .

  ·     انجام برر سيهای لازم و تنظيم گزارشات در مورد در خواست وسايل سمعی و بصری جديد و تهيه فيلم اسيريک و اسلايدهای لازم .

  ·         انجام بررسيها و گزارش نواقص دستگاههای موجود و انجام تعميرات جزئي حين کار .

  ·         تحويل و طبقه بندی نمودن نوارهای ديداری و شنيداری .

  ·         تکثير نوارهای مورد نظر به تعداد خواسته شده طبق دستور رئيس دبيرستان .

  ·         ثبت و نگهداری مکاتبات و سوابق مربوط به فعاليتهای مربوط به واحد سمعی و بصری.

  ·         تنظيم فهرست و صورتهای لازم از وسايل سمعی و بصری و نگهداری آن در واحد مربوطه .

  ·         اعلام وسايل و لوازم مورد نياز واحد سمعی و بصری به رئيس دبيرستان برای اقدام به خريد و تحويل.

  ·         همکاری با دبيران ،مربيان پرورشی ،مشاوران و معلمان راهنما در صورت لزوم .

  ·         انجام ساير امور ارجاعی مربوط عنداللزوم


 • دسته بندی :


  نویسنده: رضا میرزائی ورزنه
  آخرین مطالب
  » مدیریت دانش ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » چهل نکته در تنبیه بدنی ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » نکات مدیریتی ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » فرآیند بهبود یادگیری و آسیب شناسی محیط مدارس ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » اگر مي خواهيد مدير موفقي باشيد ... ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » نکاتی در مورد کنترل کلاس ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » مدیریت زمان از دیدگاه برایان تریسی ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » متن کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ )
  » شرح وظایف پست های سازمان مدارس ( سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ )
  » شاداب سازی محیط مدرسه ( سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ )
  » شش عامل ارزش آفرین و اثر گذار بر موفقیت مدیران ( سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ )